Contact history main
     :: โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณหมอน 20
 
 
(จัตุรัสจามจุรี)
 
 
ลักษณะโครงการเดิม
 
โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณหมอน 20 หรือ โครงการซี.ยู ไฮเทคสแควร์เป็น โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สิทธิผู้ลงทุนดำเนินการบนที่ดินประมาณ 21 ไร่ ริมถนนพระราม 4 ขณะนี้การดำเนินการโดยผู้ลงทุน เดิมได้ยุติลง ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยมหาวิทยาลัยเองและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2550
 
โครงการนี้มีศักยภาพที่จะดำเนินการโครงการต่อจากปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนา เช่น
 
  ทำเลที่ตั้ง อยู่เขต CBD ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งติดกับพื้นที่เขตการศึกษาและเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่
  ระบบการขนส่งมวลชน มีพื้นที่ด้านหน้า โครงการเป็นอาคารขึ้น ลง (Entrance Building)สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร โดยมีข้อตกลงสามารถเชื่อมต่ออาคารขึ้นลงโครงการไว้แล้ว
   
ลักษณะโครงการเดิม
 
 
โครงการนี้ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังต่อเนื่องกันคือ อาคารพักอาศัย (Apartment Tower)อาคารเชื่อมต่อ (Atrium)และอาคาร สำนักงาน (Office Tower)โดยได้เริ่มก่อสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ 2537 และหยุดก่อสร้างในปี พ.ศ 2539 โดยได้ก่อสร้างเฉพาะ ส่วนเฉพาะส่วนโครงสร้างของอาคารพักอาศัยแล้ว อาคารสำนักงานสร้างได้สูงประมาณ 13 ชั้น สำหรับอาคารเชื่อมต่อยังไม่ได้ดำ เนินการ พื้นที่โครงการประมาณ 315,000 ตรม. มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5000 ล้านบาท
 
สภาพโครงการปัจจุบัน
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างส่วน Phase I (1) ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารส่วนฐานรากของอาคารเชื่อมที่ ยังค้างอยู่รวมถึงส่วนเชื่อมต่อกับอาคารขึ้นลงสถานีไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน และก่อสร้างอาคารพักสูงถึงชั้น 4 อาคารเชื่อมต่อ สูงถึง ชั้น1และอาคารสำนักงาน สูงถึงชั้น 3 พื้นที่ในส่วนนีประมาณ 50000 ตรม.
 
โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาการควบคุมงานไว้แล้วเสร็จกำหนด แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2548
 
 
แนวทางการพัฒนา
 
แนวทางการพัฒนาโครงการในขณะนี้ได้กำหนดแบ่งแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อไป ได้แก่
 
  Phase I (2) เป็นการก่อสร้าง อาคารเชื่อม (Atrium) ต่อจาก Phase I (1) โดยต่อชั้น 2 ถึงชั้น 4 พื้นที่ในส่วนนี้ประมาณ 9,200 ตรม.
  Phase II เป็นการก่อสร้างอาคารพักอาศัยจากชั้น 5 ถึงชั้น 23 พื้นที่ในส่วนนี้ ประมาณ 35,800 ตรม.
  Phase III เป็นการก่อสร้างอาคารสำนักงานจากชั้น 4 ถึงชั้น 40 พื้นที่ในส่วนนี้ ประมาณ 182,000 ตรม.
 
สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาการดำเนินงานเพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางดำเนินงานในแต่ละส่วน
 
 
การสอบถามข้อมูล
 
สอบถามข้อมูลได้ที่แผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทร. 218-3590 โทรสาร 218-3589
 
 
 
 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330  โทร. 02-2183590 FAX 02-2183589
e-mail : CU.prop@chula.ac.th http://www.property.chula.ac.th