นโยบายการบริหารจัดการองค์กร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...เสาหลักของแผ่นดิน

ข้อความข้างต้น เป็น “วิสัยทัศน์”  ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ระหว่างปี  2555 – 2559 ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของแผ่นดิน” โดยทำให้สังคมมั่นใจว่า “เมื่อใดก็ตามที่สังคมมีปัญหา
ประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือ จุฬาฯของเราจะสวมบทบาทเชิงรุก เพื่อร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ทุกคนจะนึกถึงจุฬาฯ
เป็นอันดับแรก ๆ ...จุฬาฯ ต้องเป็น “เรือธง” ของบ้านนี้เมืองนี้ มีบทบาทชี้นำ รวมทั้งเตือนสติสังคม ให้เกิดความถูกต้อง
และเป็นธรรม”

การบรรลุวิสัยทัศน์ของจุฬาฯ  เมื่อครบหนึ่งร้อยปีแห่งการสถาปนานี้ ในระหว่างปี  พ.ศ. 2555 – 2559
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ยังคงมีความปรารถนาที่ต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาคือ  “เสาหลักของแผ่นดิน”
โดยมีผลสัมฤทธิ์ สำคัญ 5 ประการ คือ

     1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
     2. เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย
     3. ผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
     4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน
     5. เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ประการดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ได้แก่