ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป  ณ อุทยาน 100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 ณ สยามสแควร์