ตลาดสามย่าน

หนึ่งในตลาดสด ที่มีความเป็นมายาวนาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอันดับต้นๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ก็คือ
“ตลาดสามย่าน” ที่มีประวัติยาวนานกว่าสี่ทศวรรษตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณจุฬาลงกรณ์ ซอย 15
ขนาดพื้นที่ประมาณ 2.92 ไร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของตลาดชุมชน ว่า
“ตลาดสามย่าน” แห่งนี้ที่มีต่อวิถีชีวิตความจำเป็นต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง จึงได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ กำหนดแผนงานย้ายตลาดสามย่านเดิม โดยก่อสร้างอาคารตลาดสามย่าน แห่งใหม่ทดแทน
ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม 2550 ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 75 ล้านบาท มีที่ตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บริเวณระหว่างซอยจุฬาฯ 32 และ จุฬาฯ 34 ขนาดพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่จอดรถ 2 ไร่
และตัวอาคารตลาด ประมาณ 2 ไร่ ลักษณะตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,200 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นแผง
จำหน่ายสินค้าประเภทของสด อาทิเช่น อาหารทะเล เนื้อหมู ไก่ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และของอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย
ชั้นบนเป็นร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...

เหตุแห่งการย้ายตลาดสามย่านนั้น เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบตลาดสดให้เกิดความเหมาะสม และเป็นตัวอย่าง ของตลาดที่ดี
สามารถรองรับการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนคงความเป็นตำนาน และเอกลักษณ์ของ ตลาดสดที่มีชื่อเสียง
ให้คงอยู่ต่อไป โดยพัฒนาให้เป็นตลาดที่คงการบริการแก่ชุมชน ในระดับเดิมมีระบบ สาธารณูปโภคที่ดี จัดบริการรักษาความ
สะอาดและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ การจัดแผงโปร่ง ไม่แออัด เช่นที่เป็นอยู่เดิม ประกอบกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตลาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบของอาคารตลาดสามย่าน
ณ ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับกฎหมายได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึง
ก่อสร้างตลาดสามยานแห่งใหม่ทดแทน ให้เป็นตลาดตัวอย่างสมกับเป็นตลาดที่อยู่ข้างเคียงเขตการศึกษา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริง ที่จะดำเนินการตลาดสดให้เป็นไปตาม นโยบายของ
รัฐบาลและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งใส่ใจผู้บริโภคด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ควบคู่ไปกับความสำเร็จทาง
การค้า และหวังว่าทุกท่านยังคงเล็งเห็นความสำคัญและเสน่ห์ของตลาดสด อันเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหาร เป็นที่รวมของผู้ค้า
และผู้บริโภค ตลอดจนเป็นที่พบปะกันมีความเคลื่อนไหวและ มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน
และหวังว่าท่านคงแวะเวียนมาเยี่ยมชมการพลิกโฉมของ ตลาดสามย่านแห่งใหม่นี้ด้วย

บริหารและจัดการอาคาร โดยส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีสำนักงานอยู่ที่

อาคารตลาดสามย่าน เลขที่6 ซอยจุฬาฯ9 ถนนพระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2215-3662
โทรสาร  0-2215-4464
www.samyanmarket.com
www.facebook.com/samyanmarket