จัตุรัสจามจุรี

จัตุรัสจามจุรี เป็นโครงการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพระราม 4
บริเวณสี่แยกสามย่านเดิม

อาคารจัตุรัสจามจุรีเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจมีพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 275,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ให้เช่า รวม 138,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังต่อเนื่องกัน ดังนี้

  • อาคารสำนักงาน 40 ชั้น
  • อาคารพักอาศัย 24 ชั้น
  • อาคารส่วนฐาน 4 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)

อาคารจัตุรัสจามจุรีล้อมรอบด้วยสถาบันการศึกษาศูนย์การค้าชั้นนำต่างๆ รวมทั้งเป็นโครงการแรกที่มีทาง เชื่อมติดกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) สถานีสามย่าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งอยู่ใกล้ทางขึ้น-ลง ทางด่วนพระราม 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 พร้อมกันนี้ทรงเสด็จไปเปิดทางเชื่อม ระหว่างอาคารจัตุรัสจามจุรีกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) สถานีสามย่าน ซึ่งเป็นอาคารแห่ง แรกที่เชื่อมต่อกับสถานีโดยตรง

อาคารจัตุรัสจามจุรีบริหารงานโดย สำนักงานฯ โดยมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในวงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ ทั้งนี้สำนักงานฯได้จัดตั้งส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงานอยู่ที่

315,317,319  อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท  แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ 0-2160-5454
โทรสาร 0-2160-5043