สยามกิตติ์

อาคารสยามกิตติ์ @ สยามสแควร์ เป็นโครงการพัฒนาที่ดิน (Block L) บริเวณสยามสแควร์ซอย 7 ตรงข้ามโรงแรม
โนโวเทล ใกล้ทางออกถนนอังรีดูนังต์ของศูนย์การค้าสยามสแควร์ ซึ่งเดิมเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน 45 คูหา
(ล็อก 29, 30, 38 และ 39) และลานจอดรถที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การค้า สยามสแควร์
ให้เป็นศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ว่างสำหรับคนเดินมากขึ้น (Walking Street Mall) และพัฒนาให้เป็นอาคาร มีความสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับศูนย์การค้าสยามสแควร์ โดยการพัฒนาโครงการให้เป็นพื้นที่ จอดรถเพื่อรองรับ
รถยนต์ของผู้มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และจัดให้มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ มีเนื้อที่ประมาณ 3.6 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมประเภทต่าง ๆ เช่นรถไฟฟ้า BTS
สถานีสยาม อีกทั้งยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสถานีสยามและสถานีชิดลม ซึ่งช่วยทำให้การ
เดินทางเข้าออกพื้นที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ โดยวิธีเดินเท้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้น แบ่งการดำเนินโครงการออก
เป็น 2 ระยะ (Phase) คือ

ระยะที่ 1 อาคารส่วนฐาน (Podium)
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง พื้นที่รวมประมาณ 56,244 ตร.ม. เป็นการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ชั้น G และชั้น 1 - 10
เพื่อเป็นพื้นที่ค้าปลีก สถาบันกวดวิชา และพื้นที่จอดรถ

ระยะที่ 2 อาคารสูงส่วน (Tower)
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

อาคารสยามกิตติ์ @ สยามสแควร์  มีพื้นที่รวม (Gross Area) 56,244 ตร.ม. ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่า  (Sale Area)
10,916.40 ตร.ม. และพื้นที่จอดรถ (Parking Area)สามารถจอดรถได้ประมาณ 800 คันเริ่มให้บริการวันที่ 1 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 บริหารและจัดการอาคารโดยส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีสำนักงานอยู่ที่

ชั้น 5 อาคารเลขที่ 448 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 -251-6000
โทรสาร 02-250-7557
E-mail: pr.Siamkit@gmail.com
www.siamkit.co.th