ศูนย์การค้าสยามสแควร์

ศูนย์การค้าสยามสแควร์ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันริมถนนพระรามที่ 1 และ ถนนพญาไท อยู่ในความดูแลของสำนักงาน
จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สยามสแควร์เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อประมาณ ปี 2505 เป็นการพัฒนาที่ดิน ประมาณ 63 ไร่ บริเวณสี่แยกปทุมวัน
ริมถนนพระรามที่ 1 และ ถนนพญาไท โดยบริษัท South East Asia เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าเชิงราบ
และเปิดโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ สูง 3-4ชั้น ประมาณ 610 คูหา มีอาคารขนาดใหญ่บ้าง เช่น
โรงภาพยนตร์ โรงโบว์ลิ่ง มีการวางผังอาคาร ถนน ที่จอดรถและระบบสาธารณูปโภคไว้อย่างดี ธุรกิจที่เข้ามาเปิด
ดำเนินการหลากหลายอาทิเช่น ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า ร้านตัดผม และร้านอาหาร ส่วนใหญ่ย้ายมาจากย่านธุรกิจอื่น
เช่น วังบูรพา สุรวงค์ สีลม เป็นต้น ต่อมาในปี 2527 ได้มีการรื้อโรงโบว์ลิ่งออก แล้วสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่ง
ปัจจุบันก็คือ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

นอกจากการพัฒนาดังกล่าวแล้ว ด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ให้ความสำคัญ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสยามสแควร์ใหม่ทั้งหมด การขอความอนุเคราะห์
จากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเพิ่มเติม ในการรักษาความเรียบร้อยและความ
ปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดความเรียบร้อยและการจราจร ในบริเวณสยามสแควร์ ได้ร่วมดูแลความเรียบร้อยทางหนึ่ง
ด้วยในด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยได้ดูแล มีการซ่อมบำรุงผิวจราจร จ้างทำความสะอาดกวาดพื้น
ถนน ทางเท้า ดูแลรักษาบำรุงสวนหย่อม จัดจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำปีละอย่างน้อย 6 ครั้ง การบริหาร
จัดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในบริเวณสยามสแควร์นั้น เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกรรมในบริเวณเป็นสำคัญ
ให้คงไว้ถึงความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของกรุงเทพมหานคร

แนวโน้ม Shopping center ในเขตใจกลางเมืองยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์การค้า
ที่อยู่ติดกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางหลักในอนาคต ศูนย์การค้า
สยามสแควร์ซึ่งต้องอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันรายล้อมด้วยศูนย์การค้าชื่อดังที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มาบุญครอง Siam
Discovery และ Siam Center มีส่วนช่วยกันเสริมสร้างความคึกคักกับธุรกิจ Shopping center มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานนับสิบปี โดยสยามสแควร์เป็นแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นเป็นศูนย์การค้าแนวราบ เปิดโล่งขนาดใหญ่
ใจกลางเมืองแห่งเดียว ปัจจุบันการแข่งขันศูนย์การค้าต่างมีการแข่งขันกันสูงมาก เห็นได้ชัดจากศูนย์การค้าต่างๆ
รอบด้านต่างเร่งกันปรับปรุงรูปโฉมภายนอกและภายใน ให้ทันสมัยเพื่อดึงดูด ผู้ใช้บริการ สำหรับสยามสแควร์
ก็เช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหลายอย่าง ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นที่ต่างๆ
ซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ค้าและผู้ใช้บริการในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงดังกล่าวยังขาดภาพรวม
การพัฒนา เพื่อให้สยามสแควร์ให้เป็นศูนย์การค้า ชั้นนำมีภูมิทัศน์ที่สวยงามทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดพื้นที่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวางแผนการพัฒนาในระยะยาวที่มีการศึกษาปัญหาในปัจจุบัน
ที่ต้องปรับปรุงและออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบสยามสแควร์ในอนาคต โดยกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและบริการปัจจุบัน
ให้น้อยที่สุด เพื่อคงความนิยมและสามารถแข่งขันกับศูนย์การค้าอื่นๆ ในระยะยาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนัก
ถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาสยามสแควร์

การเป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีเอกลักษณ์เป็นศูนย์การค้าแบบเชิงราบ(low rise ) และเปิดโล่ง ( open to air)
ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง ร้านค้าและบริการมีความหลากหลายตอบสนองต่อผู้ใช้บริการหลายกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้า
แฟชั่นสินค้าที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่ม โรงภาพยนต์และร้านอาหาร แม้ว่าพื้นที่จะอยู่ใจกลางเมือง มีปัญหาเรื่องการจราจร
และที่จอดรถ แต่การเปิดดำเนินการ BTS รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย โดยมีสถานีร่วมสยามซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่
ที่สุดอยู่ติดกับพื้นที่โครงการจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่สยามสแควร์ที่สะดวกรวดเร็ว

ศูนย์การค้าสยามสแควร์ มีการบริหารและจัดการอาคาร โดยส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์ สำนักงาน
จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสำนักงานอยู่ที่

254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-9855 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2218-9854
www.property.chula.co.th