อาคารพิเศษ (เรือนวิรัชมิตรและระเบียงจามจุรี)

ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ มีพื้นที่โครงการประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณสวนหลวง ระหว่าง
ถนนจุฬาซอย 7–9 ใกล้รั้ว บริเวณธรรมสถาน โดยจะพัฒนาเป็นที่พักอาศัยเพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ (International
House) ตามยุทธศาสตร์ “ก้าวหน้า” ของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาให้มีความเป็นนานาชาติ และส่วนหนึ่งเป็นที่พัก
อาศัยสำหรับบุคลากรและบุคลคลทั่วไป ตามแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2540 และแผนแม่บทฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ระหว่างเขตการศึกษากับเขตพาณิชย์ เป็นเขตที่พักอาศัย สำหรับรูปแบบ
การพัฒนาโครงการแบ่งเป็นอาคารพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร คือ

          1. ระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) เป็นอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
               ประเภท 1-2 ห้องนอน ขนาดห้องพักประมาณ 28 – 55 ตร.ม. จำนวน 510 ยูนิต อาคารสูง 22 ชั้น

          2. เรือนวิรัชมิตร (CU i HOUSE)  เป็นอาคารที่พักอาศัยสำหรับนิสิตนานาชาติ ขนาดห้องพัก
               ประมาณ 24 ตร.ม. จำนวน 846 ยูนิต อาคารสูง 26 ชั้น

โดยมีแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านภาพลักษณ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้แก่ชุมชนโดยรอบ การออกแบบโครงการจึงต้องแสดง
ออกถึงเอกลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นสถาบันการศึกษา (Academic) และรูปแบบของการใช้ชีวิต
ในเมือง (City Life) มีประโยชน์ใช้สอยสะดวกครบครันมีพื้นที่เปิดโล่ง มากเพียงพอที่จะใช้ทำกิจกรรมมีบรรยากาศ
ความมีชีวิตชีวาในมหาวิทยาลัย และรูปลักษณ์ที่สื่อต่อสาธารณะต้องเชื่อมโยงกับความเป็นสถาบัน คือมีมาตรฐาน
ที่ดี ทันสมัย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และแนวความคิดในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน  “พึ่งพา ระบบธรรมชาติ
สูงสุด และใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมมาช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์”  โดยอาศัยหลักการออกแบบอาคารให้
เหมาะสมกับภูมิอากาศ (Climatic Design) พึ่งพาระบบธรรมชาติ (Passive Design) เข้ามาแก้ไขปัญหาก่อน
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จ
ประมาณปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554
 

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านภาพลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้แก่ชุมชนโดยรอบ การออกแบบโครงการจึงต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ ความเชื่อมโยง
ระหว่างความเป็นสถาบันการศึกษา (Academic) และรูปแบบของการใช้ชีวิตในเมือง (City Life) มีประโยชน์ใช้สอย
สะดวกครบครัน มีพื้นที่เปิดโล่งมากเพียงพอที่จะใช้ทำกิจกรรม มีบรรยากาศความมีชีวิตชีวา ในมหาวิทยาลัย
และรูปลักษณ์ที่สื่อต่อสาธารณะต้องเชื่อมโยงกับความเป็นสถาบัน คือมีมาตรฐานที่ดี ทันสมัย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดในการออกแบบเพื่อการประหยัดหลังงาน

(1) แนวความคิดหลัก
“พึ่งพาระบบธรรมชาติสูงสุด และใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมมาช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์” โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ (Climatic Design) พึ่งพาระบบธรรมชาติ (Passive Design) เข้ามา
แก้ไขปัญหาก่อนอย่างมีประสิทธิภาพก่อนใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง

(2) ยุทธศาสตร์หลักในการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
ที่พักอาศัยทั้งหมดถูกออกแบบให้หันไปสู่ทิศเหนือและทิศใต้ ใช้ด้านสกัดหรือพื้นที่ใช้สอยอื่นใน การกันความร้อน
( Buffer) ให้กับส่วนพักอาศัย

(3) ระเบียงหรือแผงกันแดดบังความร้อนจากแสงแดด
จากการวางอาคารที่ถูกทิศทาง การออกแบบระเบียงหรือติดตั้งแผงกันแดดเพื่อช่วยป้องกันความร้อน จากแสงแดด
ที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้ จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ อาคารจากทิศดังกล่าว

(4) ระบายอากาศธรรมชาติ
ออกแบบระบายอากาศให้สามารถปรับเย็นตามธรรมชาติ(Passive Cooling) ได้ประโยชน์จากความเป็น อาคาร
ขนาดใหญ่และสูงให้เกิดความแตกต่างระหว่างแรงกดอากาศสูงและต่ำมากกว่าอาคารขนาดเล็กทั่วไป ทำให้การ
ระบายอากาศตามธรรมชาติแบบพัดผ่าน (Cross Ventilation)

(1) สถานที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ระหว่างถนนจุฬาฯ ซอย 16 ถึงถนนจุฬาฯ ซอย 20 โดยมีขอบเขตโครงการ ดังนี้
ทิศตะวันออก ติดกับถนนจุฬาฯ ซอย 9
ทิศตะวันตก ติดกับถนนจุฬาฯ ซอย 7
ทิศใต้ ติดกับถนนจุฬาฯ ซอย 20
ทิศเหนือ ติดกับถนนจุฬาฯ ซอย 16

(2) การเดินทางเข้าสู่โครงการ
โครงการมีทางเข้าออกหลัก อยู่ด้านถนนจุฬาฯซอย 7 และถนนจุฬาฯ ซอย 9 การเดินทางเข้าสู่โครงการสามารถทำได้
โดยสะดวก โดยใช้เส้นทางหลัก ทั้งจากถนนพระราม 4 และ ถนนพระราม 1 เข้าสู่พื้นที่โครงการ

(3) พื้นที่โครงการ
ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 69 วา

(4) ลักษณะโครงการ
พื้นที่รวมโครงการประมาณ 80,960 ตารางเมตร เป็นอาคารพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร 2 TOWER ประกอบด้วยอาคาร
ส่วนฐานสูง 4 ชั้น TOWER A เป็นอาคารพักอาศัยทั่วไป ชั้น 6 – 22 (รวม 17 ชั้น) จำนวน 510 ยูนิต และ TOWER B
เป็นอาคารที่พักอาศัยนิสิตนานาชาติ ชั้น 6 – 26 (รวม 21 ชั้น) จำนวน 846 ยูนิต รวมจำนวนห้องพัก 1,356 ยูนิต
ที่จอดรถ 567 คัน

ประกอบด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งภายในและภายนอก เข้าออกอาคารทั้งหมดด้วยระบบ KEY CARD มีรปภ.
รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า - ออก และในอาคารต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง