พิธีเปิด อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย