ทำบุญอาคารสยามกิตติ์ ประจำปี 2560

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ลานอัฒจรรย์ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์