“ปฐมนิเทศพนักงานใหม่รุ่นที่ 4/2556”

“ปฐมนิเทศพนักงานใหม่รุ่นที่ 4/2556”

9 พ.ค. 2556  รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
คุณชุติมา อรรถวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ร่วมกล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ในงาน “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่รุ่นที่ 4/2556”
จัดโดยส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ห้อง 202 อาคารสำนักงาน โดยตลอด 2 วัน
พนักงานใหม่ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องสำนักงาน โครงสร้างองค์กร โครงการพัฒนา
กฏระเบียบ สวัสดิการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจคน เข้าใจตน และเข้าใจงาน